ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แบบฟอร์มกรมสรรพากร

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

  หนังสือแสดงความประสงค์ยื่นแบบด้วยสื่อฯ (ส.ส.01)
  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)
  หนังสือรับรองการหักลดหย่อนบิดา-มารดา(ล.ย.03)
  หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย.04)
  หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ (ล.ย.04-1)
  แบบแจ้งข้อความเกี่ยวกับเงินได้ของคนต่างด้าว